Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12368
Titre: Ad-Diin An-Nasiihah
Autre(s) titre(s): Ad-Diin An-Nasiihah
Auteur(s): Matondang, Yaqub
Mots-clés: ad-diin;an-nasiihah
Date de publication: 17-jan-2019
Editeur: Universitas Medan Area
Résumé: Kita coba mengikuti apa yang didengar oleh Tamim Ad-Daari, dari Rasulullah SAW ia mengatakan Ad-Diin An-Nasiihah. Pada waktu mendengar Rasul menyampaikan Ad-Diin An- Nasiihah ini para sahabat bertanya, “Kepada siapa ya Rasulullah?”. Nabi menjelaskan, “Lillaahi wa likitaabihi wa lirosuulihi wa li’a’immatil muslimiin wa ammatihim”. Maksudnya nasihat itu adalah lillah, kepada Allah SWT, kepada kitab-Nya, maksudnya Alquran dan yang ketiga kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW kepada para imam umat Islam, dan sesama umat Islam secara umum. Dalam kajian bahasa, agama itu adalah nasihat menasihati. Ini merupakan sighah mubalaghah, seperti Al-Hajju Arafah. Maksudnya, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji bukan hanya wukuf di Arafah. Mulai dari ihram, miqad, sampai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, di Musdalifah, melontar jumrah, aqabah, kemudian ula, wustha dan aqabah setiap hari, dan selanjutnya baru tawaf, sa’i, dan tahallul. Tetapi Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah.
URI/URL: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12368
Collection(s) :Buletin Taqwa

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Yaqub Matondang - Ad-Diin An-Nasiihah.pdfArticle158.85 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.