Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12368
Título : Ad-Diin An-Nasiihah
Otros títulos : Ad-Diin An-Nasiihah
Autor : Matondang, Yaqub
Palabras clave : ad-diin;an-nasiihah
Fecha de publicación : 17-ene-2019
Editorial : Universitas Medan Area
Resumen : Kita coba mengikuti apa yang didengar oleh Tamim Ad-Daari, dari Rasulullah SAW ia mengatakan Ad-Diin An-Nasiihah. Pada waktu mendengar Rasul menyampaikan Ad-Diin An- Nasiihah ini para sahabat bertanya, “Kepada siapa ya Rasulullah?”. Nabi menjelaskan, “Lillaahi wa likitaabihi wa lirosuulihi wa li’a’immatil muslimiin wa ammatihim”. Maksudnya nasihat itu adalah lillah, kepada Allah SWT, kepada kitab-Nya, maksudnya Alquran dan yang ketiga kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW kepada para imam umat Islam, dan sesama umat Islam secara umum. Dalam kajian bahasa, agama itu adalah nasihat menasihati. Ini merupakan sighah mubalaghah, seperti Al-Hajju Arafah. Maksudnya, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji bukan hanya wukuf di Arafah. Mulai dari ihram, miqad, sampai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, di Musdalifah, melontar jumrah, aqabah, kemudian ula, wustha dan aqabah setiap hari, dan selanjutnya baru tawaf, sa’i, dan tahallul. Tetapi Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah.
URI : http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12368
Aparece en las colecciones: Buletin Taqwa

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Yaqub Matondang - Ad-Diin An-Nasiihah.pdfArticle158.85 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.